ჟურნალის, კატალოგის, პრეზენტაციის, წლიური ანგარიშების ბეჭდვა
   
 

ყდა: ფერადი, შიდა გვერდები: ფერადი – 500 ეკზ.-დან
ქაღალდი: ყდა 200 გრ/კვ.მ, შიდა 110 გრ/კვ.მ
აკინძვა: სკობი

ზომა: A4 (21x30 სმ) 500 1000 2000 3000 5000 და მეტი
24 გვერდიანი, ფასი ₾ * * * * შეთანხმებით
+ ყოველი დამატებითი 4 გვ, ფასი ₾ +* +* +* +* -
ზომა: A5 (14,5x21 სმ) 500 1000 2000 3000 5000 და მეტი
16 გვერდიანი, 1ფასი ₾ * * * * შეთანხმებით
+ ყოველი დამატებითი 8 გვ, ფასი ₾ +* +* +* +* -
* არ შედის მოსამზადებელი საქმის ღირებულება (დიზაინი, დაკაბადონება)
   
 

ყდა: ფერადი, შიდა გვერდები: შავ-თეთრი – 500 ეკზ.-დან
ქაღალდი: ყდა 200 გრ/კვ.მ, შიდა 110 გრ/კვ.მ
აკინძვა: სკობი

ზომა: A4 (21x30 სმ) 500 1000 2000 3000 5000 და მეტი
24 გვერდიანი, 1 ც.ფ. ₾ * * * * შეთანხმებით
+ ყოველი დამატებითი 4 გვ, ₾ +* +* +* +* -
ზომა: A5 (14,5x21 სმ) 500 1000 2000 3000 5000 და მეტი
16 გვერდიანი, ფასი ₾ * * * * შეთანხმებით
+ ყოველი დამატებითი 8 გვ, ფასი ₾ +* +* +* +* -
* არ შედის მოსამზადებელი საქმის ღირებულება (დიზაინი, დაკაბადონება)
   
  ფასები მოყვანილია დღგ–ს ჩათვლით.
გადახდა ეროვნული ვალუტით ლარით.